Zasady organizacji pracy

  1. Przedszkole „Zielone Ogrody” jest placówką publiczną. Organem prowadzącym przedszkole jest p. Marian Jankiewicz. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
  2. Przedszkole jest czynne od 6:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej.
  3. Termin przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora. Termin przerwy wakacyjnej podawany jest do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń.
  4. W okresie wakacji i ferii zimowych i letnich, lub/i gdy liczba dzieci uczęszczających do przedszkola jest mniejsza, dzieci z poszczególnych grup mogą przebywać razem w tzw. „oddziałach łączonych”.
  5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Dzieci w oddziałach są w zbliżonym wieku.
  6. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o programy ministerialne oraz programy własne opracowane przez nauczycieli.
  7. Organami przedszkola są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.
Przewiń na górę