Regulamin Przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „ZIELONE OGRODY”

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 17:00.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 7:00 – 12:00.
 3. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola.
 4. Statut przedszkola jest dostępny w sekretariacie placówki.
 5. Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązani są do przyprowadzania dzieci najpóźniej do godziny 8:00 i odbierania w ustalonych porach (do godziny 12:00, w przypadku dzieci 5-cio godzinnych), w pozostałych przypadkach odbiór dzieci od godziny 15:00.
 6. Dzieci z przedszkola mogą odbierać rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby upoważnione
  na piśmie, za okazaniem dowodu osobistego. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, bądź pod wpływem środków odurzających, oraz osobom nieupoważnionym przez rodziców.
 7. Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić telefonicznie najpóźniej do godziny 8:00
  w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka. W innym przypadku dzień będzie nieusprawiedliwiony. W okresie świąt i wydłużonych weekendów planowane nieobecności dzieci należy zgłaszać z wyprzedzeniem 3 dniowym (dni robocze)
 8. Nieodebranie dziecka do godziny 17:00, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem dyrekcji przedszkola i właściwych organów policji.
 9. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczyciela
  lub dyrektora przedszkola. Po przebyciu choroby rodzice dostarczają nauczycielowi zaświadczenie lekarskie o możliwości przebywania dziecka w grupie.
 10. W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków, a rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie.
 11. Pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego poza terenem przedszkola, tj. przed budynkiem, na placu zabaw, w szatni.
 12. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności z zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 13. Ze względu na prowadzone w przedszkolu zajęcia ruchowe, a co za tym idzie bezpieczeństwo dzieci, zabrania się zakładania dzieciom biżuterii a w szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków, bransoletek, pierścionków itp.
 14. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu.
 15. Rodzice/Opiekunowie Prawni umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie i ubieranie
  się (bez pośpieszania dziecka). Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny
  i dostosowany do warunków atmosferycznych.
 16. Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku każdego roku szkolnego.
 17. Każdy oddział ma swoją salę zabaw i korzysta z placu zabaw.
 18. W przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach wynikających z realizowanych programów wychowania przedszkolnego oraz zajęciach dodatkowych wybranych przez rodziców.
 19. Informacje o życiu przedszkola umieszcza się w „Kąciku dla rodziców”, na stronie internetowej przedszkola, na facebooku.
 20. Rodzice powinni brać udział w życiu przedszkola, interesować się postępami i zachowaniem dziecka w przedszkolu, współdziałać z przedszkolem w procesie wychowawczym.
 21. Rodzice mogą zaoferować pomoc i własną pracę na rzecz przedszkola.
 22. Rodzice zobowiązani są do regularnej opłaty za przedszkole (wyżywienie i pobyt) w terminie
  do 10 każdego miesiąca za miesiąc z góry. Za nieterminowe wnoszenie opłaty naliczane
  są ustawowe odsetki.
 23. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora, nauczyciela lub  pracownika sekretariatu przed rozpoczęciem następnego miesiąca, którego
  ma dotyczyć zmiana.
 24. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy
  z rodzicami/opiekunami prawnymi, organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi.
 25. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej w formie specjalistycznych zajęć logopedycznych, zajęć rozwijających umiejętności dzieci.
 26. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.
 27. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować
  w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.
 28. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.
 29. Dane osobowe zawarte w kartach zapisu służą wyłącznie pracy placówki.
 30. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie numerów telefonów kontaktowych oraz adresu zamieszkania dziecka.

W przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków:
 
ŚNIADANIE                      8:10 – 8:40
OBIAD (II DANIE)            11:10 – 11:40
ZUPA                               13:40 – 14:00
PODWIECZOREK            15:10 – 15:25