Rekrutacja

Szanowni Rodzice!

Zachęcamy do udziału w rekrutacji do Przedszkola Publicznego „Zielone Ogrody”, która rozpocznie się 1 marca 2021r.  Obowiązują takie same terminy, jak w przypadku przedszkoli miejskich prowadzonych przez Burmistrza Miasta Oleśnicy.


KRYTERIA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy
  i Miasta Oleśnica. 
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 5 ust. 1, niż wolnych miejsc w przedszkolu, przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria (ustawowe): 
 • Wielodzietność rodziny kandydata – troje i więcej dzieci, 
 • Niepełnosprawność kandydata, 
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego. 

4. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący – Mariana Jankiewicza (kryteria lokalne). Są to następujące kryteria: 

1)    Rodzice opiekunowie prawni kandydata do przedszkola oboje pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata do przedszkola – 50 pkt

2)    Rodzeństwo kandydata do przedszkola w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub/i kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola- 15 pkt

3)    Rozliczanie z tytułu aktualnego miejsca zamieszkania na terenie Gminy Miasta Oleśnicy podatków i opłat (podatek dochodowy PIT oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) przez: 

 • jednego rodzica/opiekuna prawnego, kandydata do przedszkola – 10 pkt
 • dwoje rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica samotnie wychowującego kandydata do przedszkola – 20 pkt

4)    Kandydat do przedszkola z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny lub kandydat, którego rodzina korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej w formie pomocy ośrodka pracy socjalnej o której mowa w art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1876) – 10 pkt, 

5)    Kandydat do przedszkola poddany został szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązujących szczepień ochronnych (lub kandydat, u którego lekarskie badania kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia szczepienia ochronnego) – 10 pkt, 

6)    Kandydat do przedszkola uczęszczał do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Oleśnicy – 5 pkt

5. W przypadku uzyskania po II etapie przez kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna.